Jaký je rozdíl mezi mletím na vysoko, polovysoko a na plocho?
Zobrazit odpověď
Při vysokém mletí se mele do krupic, polovysoké mletí je do krupic a mouky a ploché mletí je na mouku.
Kolik šrotů se musí opakovat při plochém mletí a kolik při vysokém nebo polovisokém?
Zobrazit odpověď
Při plochém mletí se dělá 8-9 šrotů, při vyskokém a polovysokém 4-7 šrotů, dříve i více.
Kde musí mlynář svého učně přihlásit?
Zobrazit odpověď
U mlynářského společenstva, u obce, u nemocenské a úrazové pojišťovny a v pokračovací škole.
Leží kameny na sobě?
Zobrazit odpověď
V prsou (srdci) jsou kameny vybrány a v mlecích plochách se téměř dotýkají.
Kolik obrátek musí míti šrotový kámen?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm musí dáti s počtem obrátek v součtu vždy číslo 270.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Velké Chvojno | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaVelké Chvojno
Arnultovice
403 34
OkresÚstí nad Labem
P 9
Arnultovice u Lučního Chvojna
GPS50° 43' 3.2''
14° 3' 17.2''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
800 m SV od kostela
Zaniklý
1845
1870 - rozebrán
Větrný mlýn Velké Chvojno

Severovýchodně od Arnultovic na kótě 457,3 m n.m. stával kamenný mlýn holandského typu z r. 1845. Mlelo se v něm do r. 1870, v těžkém období po prusko-rakouské válce zde živnost zanikla. Zbytky zdiva věže byly patrny ještě po r. 1930.

Pokorný:
Větrný mlýn je na mapě z let 1847 až 1860 (594) asi 1 km na východ od severní části Arnultovic (Arnsdorf) (595). Byl to zděný mlýn okrouhlého tvaru, postavený na pozemkové parcele č. 467 (stavební parcela č. 55) na malém návrší, ve vzdálenosti asi 800 m na SV od kostela v Arnultovicích (596). Dnes tu zbyla jen zřícenina. Pozemek náležel JZD (597) a leží cca 455 m n.m. (598). Pozemek obhospodařuje státní statek Libouchec, farma Velké Chvojno. Hon má název U větrného mlýna. Zřícenina větrného mlýna je zarostlá křovím (559).
(594) Special-Karte des Koenigreiches Boehmen, Wien 1847-1860, list 2. Zatím jsme položení větrného mlýna nezjistili ani v katastrální mapě z roku 1846 (GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 32, stav roku 1843 (Arnultovice).
(595) V literatuře dochází často k záměně této lokality (Arnultovice – Arnsdorf) s Arnoltovicemi (Arnsdorf) v okrese Děčín, kde rovněž stával větrný mlýn (LOKAL. 185). K záměně srovnej i SÚA, IV. odd., 114, 1, Arnsdorf s pozdější poznámkou Arnultovice.
(596) Větrný mlýn je vyznačen i na katastrální mapě Arnultovice z roku 1900 (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení OMS Ústí nad Labem ze 16.4. 1956, zn. 07-302-56-OMS 23).
(597) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV v Arnultovicích z 3.4. 1956.
(598) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Ústí nad Labem, 3-4, 1954.
(599) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV v Lučním Chvojně (F. Laštovička) z 29.7. 1970.


Mlýn je vyobrazen na
 • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
 • III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
 • Neexistuje
  Holandský
  Zděná - kamenná
  Technologické vybavení

  Historické fotografie a pohlednice

  Historické mapy