Co je zapotřebí, když mlynář přijme učně?
Zobrazit odpověď
Uzavření smlouvy.
Jakou mají větrníky (remiše) formu a jsou stejně hluboké?
Zobrazit odpověď
Mají formu zubu pily v příčném řezu a na spodku se dělají trochu mělčí.
Co následuje po hlavním čištění?
Zobrazit odpověď
Koukolník, loupačka (nebo špičák).
Kolik obrátek dělá špičák?
Zobrazit odpověď
Průměr kamene v cm a počet obrátek musí dáti vždy číslo 290.
Jaké vlastnosti musí míti dobrý kámen?
Zobrazit odpověď
Kámen musí býti pórovitý, né mnoho otevřený, jistřivý a poddajný podle toho jaké melivo má zpracováváti.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Okrouhlá | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaOkrouhlá
102
680 01
OkresBlansko
B 368
Okrouhlá u Boskovic
GPS49° 30' 36.8''
16° 44' 23.1''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
300 m V od OÚ
Zaniklý
1894
po 1944
Větrný mlýn Okrouhlá

Mlýn stál u čp. 102. Byl postaven v letech 1894-95. V roce byů majitelem Ladislav Přikryl. V roce 1965 píše Václav Burian, že je ještě zachováno zdivo mlýna.


Historie obecně

 Větrný mlýn holandského typu stál u čp. 102 na parcelním čísle 745.157.

Větrný mlýn se v obci Okrouhlé nezachoval. Protože byl postaven až v průběhu let 1894 –
1895, není zaznačen ani v indikační skice obce, ani v jedné z map vojenského
mapování. I přesto všechno se o tomto mlýně zachovalo množství zajímavých
informací a dokonce i plán stavby ve Státním okresním archivu v Blansku.
Dne 25. dubna 1894 žádal Josef Otáhal c.kr. okresní hejtmanství o vydání
živnostenského listu na provozování mlynářské živnosti. K tomuto dopisu také
přiložil své vysvědčení, které mu vystavil téhož dne mlynář z Melkova.

V tomto vysvědčení se píše: „Josef Otáhal 54 roku starý na Melkově158 rozený
a do Knihnic159 příslušný mlynářský pomocník u mne od r. 1879 až do dnešního dne
při obsluze mlýna a pily k mé největší spokojenosti pracoval a v řemesle
mlynářském řádně se vyzná.“
Dne 29. dubna 1894 podal Josef Otáhal žádost na c.kr. okresní hejtmanství
v Boskovicích, kvůli povolení stavby větrného mlýna. V této žádosti je mimo jiné
uvedeno: „Já níže podepsaný chci na svém pozemku par. č. 745. ve vzdálenosti
60 m od hlavní cesty z Okrouhlé do Benešova nový povětrný mlýn dle dvojnásobně
vyhotoveného nákresu z tvrdé hmoty, šindelem krytý vyhotoviti dáti“ Dále se zde
píše, že plány mlýna vytvořil stavitel Karel Havlina z Boskovic a že představenstvo
obce Okrouhlé ani místní osadníci nemají proti stavbě námitek.
V protokolu vyhotoveném představenstvem obce Okrouhlé z téhož dne se pak
dovídáme, jak měla stavba vypadat: „Půdorys budovy jest kruh, jehož průměr 6,6 m
obnáší. Výška od základů až po vrch střechy obnáší 8m. Vnitřek rozdělen jest
na přízemí 1 patro a podstřeší. V podstřeší umístěn jest hřídel, na kterém upevněny
perutě povětrné, pomoci, kteréhož mlýnský stroj v pohyb se uvádí. V I. patře
umístěn mlýnský stroj, v přízemku pak šalanda. Schody z přízemku do I. patra
budou dřevěné, jak to při podobných stavbách zavedeno bývá.“ Dále se zde
opakuje pasáž o tom, že představenstvu obce ani občanům stavba mlýna vadit
nebude, ba naopak: „Veškeří příslušníci obce Okrouhlé si přejí by stavba tato co
nejdříve provedena byla, neboť jsoucnost podobného mlýnku pro obec Okrouhlou
jako nutnost se jeví.“
Na tuto žádost odpovědělo c. kr. okresní hejtmanství v Boskovicích tímto dopisem:
„Číslo 7789
Panu Josefu Otáhalovi mlynářskému pomocníku v Okrouhlé.
Vyhovuji Vaší žádosti ze dne 29/4 t.r. nalézám v základě ustanovení III hlavní
částky zákona živnostenského a v zásadě ustanovení mor. Řádu stavebního zřízení
povětrného mlýna na pozemku p.č. 745 v území obce Okrouhlé dle předložených
plánů stavebních a protokolu obecního představenstva v Okrouhlé ze dne 29/4 1894
povolili proti přesnému šetření následujících podmínek:
1. výška patra budiž místo 2,6 m na 2,8 m doplněna.
2. schody jež v plánu nejsou znázorněny ….. případně z venku zřízeny a budiž
při stupních poměru šířka rovna 24 meně dvojnásobku výšky šetřeno.
3. při stropech jako vůbec při všech dřevěných konstrukcích budiž užito
dostatečně silného dřeva.
4. při provádění stavby šetřeno budiž předpisů řádu stavebního.
5. veškeré hřídele kolmé pak veškeré podlahou jdoucí přenášky budiž až na
½ m zahrazeny.
6. veškeré v potřebném a nahodilém dosahu lidském otáčející se součástky
strojů buďtož ohrazeny a budiž vyvarováno všem šroubovým hlavicím
a klinům aneb buďtož tyto zakryty.
7. zubaté kolo budiž přikryto.
8. každý stroj musí býti zařízen, by osobě v pohyb a z pohybu mohl býti
uveden.
9. shozené řemeny nesmějí se na hřídeli brousiti, nýbrž na hácích býti
upevněny.
10. mazání a opravování částí strojů a transmisí smí se díti jen tehdy, když tyto
stojejí.
11. schody dřevěné budiž vespod zabedněny a zábradlím opatřeny.
12. otvory v podlaze násypky a tribuny buďtož taktéž zabedněním opatřeny.
13. pro dělníky potažmo mleče buďtož záchody s vyzděnou žumpou zřízeny.
14. provedení stavby smí jen oprávněným živnostníkům býti svěřeno,
kteří před početím stavby sem buďtož oznámeni.
Z nálezu tohoto lze se ve lhůtě 14 dnů k vel. C.k.m. místodržitelství odvolati.
Jeden stejnopis plánů vrací se s nařízením, by skončení stavby sem bylo neprodleně
oznámeno.“163

Další zpráva, která se k mlýnu zachovala, je z 22. ledna 1895. V této zprávě určené
c.k. okresnímu hejtmanství v Boskovicích stojí:

„K vyzvání představenstva obce
Okrouhlé, oznamuje podepsaný, že povětrný mlýnek, který si s povolením slavného
c.k. okresního hejtmanství r. 1894 v obci Okrouhlé vystavěl ještě úplně dohotoven
není, že však již od nového roku 1895 něco málo šrotuje. Josef Otáhal majitel
větrného mlýnku v Okrouhlé“.164
Obdobná zpráva pro c.k. okresní hejtmanství v Boskovicích se dochovala také
z 10. března 1895. Stojí v ní: „Josef Otáhal z Okrouhlé udává, že nemá dosti peněz
aby povětrný mlýn ve smyslu povolení ku stavbě obdrženého dohotovil a šrotuje
proto zatím, aby si potřebných prostředků k tomu opatřil. Za zatímné šrotování béře
v každém ohledu celou odpovědnoť.“
Dne 4. srpna 1895 Josef Otáhal informoval c.k. okresní hejtmanství v Boskovicích,
že je mlýn postaven, a žádal o jeho úřední schválení, na což dostal tuto odpověď:

1.
Panu Josefu Otáhalovi majiteli větrného mlýna v Okrouhlé.
Za účelem schválení Vašeho nově vystavěného mlýna větrného bude dne 28 srpna
t.r. odpoledne o 5. hodině komisionální šetření a jednání na místě odbývati,
ku kterému se Vám s plánem po ruce jest dostaviti.
2.
Představenému obce v Okrouhlé.
Na vědomí a dostavení se s katastrální mapou a parcelovým protokolem po ruce.
12. srpna 1895“
Z 28. srpna 1895 se dochoval i zápis z přezkoumání mlýna, ve kterém stojí:
„Zapsán od c. k. okresního hejtmanství v Boskovicích dna 28. srpna 1895 v obci
Okrouhlé
Předmětem
Jest v základě výnosu c.k. okresního hejtmanství v Boskovicích ze dne 12. srpna
1895č.2023 úřední revise větrného mlýna Josefa Otahala v Okrouhlé k jeho zřízení
výnosem ze dne 3. června 1894č.7789 povolení bylo uděleno.
Na místě bylo zjištěno, že stavba dle plánu byla provedena a bylo šetřeno
i podmínek ve zdejším výnosu ze dne 3. června 1894č.7789 obsažených, dlužno jen
palečné kolo zabedniti, schody z přízemí k moučnici třeba také na zadní stěně
zabedniti, trouby plechové k topení ohnivzdorně osamotiti a konec jich mimo zdivo
mlýna vyvésti.

Představenstvo obce nenamítá proti schválení mlýna ničeho.
Majitel zavazuje se nedostatky odstraniti a podlahu nyní slabou jakmile potřeba její
správy nastane, silnějšími deskami nahraditi.
Přečteno a správným shledáno.
Skončeno a podepsáno s doložením že komisionelní výlohy pro budovu strany
se neliquvidují!“
No a konečně na základě tohoto protokolu zaslalo c.k. okresní hejtmanství mlynáři
Josefu Otáhalovi tento dopis:
1.
Panu Josefu Otahalovi majiteli větrného mlýna v Okrouhlé
V základě výroku komisionálně na místě dne 28/8 provedeného šetření a jednání
schvaluji mlýn větrní, které vedle zdejšího výnosu ze dne 3/6 1894č.7789 provedení
byly povolen a povoluji jeho užívání pod podmínkou, že při provozování živnosti
nařízení uvedeného zdejšího výnosu přesně bude šetřeno a že dodatečně před
početím jeho užívání palcové kolo v dosahu výšky člověka bude zabedněno,
že z přízemí do moučnice budou na spodní straně zabedněny a že plechové kouřová
trouby budou v podlaze moučnice a v moučnici samé ohnivzdorně osamoceny,
konec jich pak ze zde zdi mlýna vyveden bude.
Současně se Vám nařizuje, by jste podlahy moučnice i násypky jakmile potřeba jich
správy nastane, silnými prkny nahradil.
Komisionalní výlohy se Vám vzhledem k nemajetnosti odpouštějí.
Z nálezu tohoto lze se Vám do 14 dnů k velesl. C.k.m. místodržitelství odvolati.
2.
Představenstvu obce v Okrouhlé.
Na provedení oprav budiž dohlíženo a výkon sem oznámen. S udáním, zda Josef
Otahal jest svéprávný a bez úhony.
Konečně nařizuji by mlýn byl numerován a číslo dotyčné sem oznámeno.
31. srpna 1895“167
O dalším osudu tohoto mlýna víme jen málo. Jeho majitelem byl v roce 1944
Ladislav Přikryl. Další zpráva je pak až od Václava Buriana, který uvádí, že v roce
1965 bylo ještě zachováno zdivo mlýna.168 V současné době po mlýně již není ani
památky.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Otáhal Josef 1894 -
  • Přikryl Ladislav
Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Plány - stavební a konstrukční